ÁSZF

ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK

A szolgáltató:

A www.meroeszkozbolt.hu online áruházat a Hardtest Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

A Szolgáltató cégneve: Hardtest Ipari Kereskedelmi Kft.. A Szolgáltató rövidített neve: Hardtest Kft.

A Szolgáltató székhelye: 1214 Budapest, Erdősor u. 167.

Levelezési cím: 1214, Budapest, Puli stny 2-4.

Telefonszám: 06 1 420 85 90

Cégjegyzékszám: 01-09669683

Adószám:  12347812-2-43

A Szolgáltató adatkezelés nyilvántartási számaNAIH-76594/2014.

 

 Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Az Általános Kereskedelmi Feltételek (ÁKF) alkalmazása 
A vevő az eladó részére történő ajánlattétellel – minden további jognyilatkozat nélkül - elfogadja a mindenkori hatályos ÁKF-et teljes egészében, függetlenül valamennyi, az eladó által korábban kiadott dokumentumtól, ideértve minden kiadványt és katalógust, amelyek célja kizárólag a figyelemfelhívás. Az ÁKF rendelkezéseitől eltérő feltétel a felek jogviszonyában kizárólag Eladó által kifejezetten írásbeli hozzájárulással történő elfogadása alapján alkalmazható. Valamennyi, a vevő által javasolt, az ÁKF-től eltérő feltétel kizárólag abban az esetben válik kötelezővé az eladóra nézve, ha az eladó ehhez kifejezetten hozzájárult, függetlenül attól, hogy tudomással bírt-e az adott feltételről.

2. Megrendelések
Akár közvetlenül az eladónál, akár az eladó ügynökén vagy képviselőjén keresztül leadott megrendelések, kizárólag az eladó írásbeli visszaigazolását követően kötelező érvényűek. 
A szerződést a jelen általános szerződési feltételek, az eladó által írásbeli formában elfogadott megrendelés, valamint az eladótól eredő bármely egyéb, a szerződés tárgyával összefüggő okirat alkotják. A vevőnek a megrendelés módosításra vagy a megrendelés törlésére, visszavonására vonatkozó kérése az eladó kifejezett egyetértése esetén jön létre. Bármely ilyen jellegű kérés, igény csak abban az esetben vehető figyelembe, amennyiben azt az eladó legkésőbb az áruk szállítását megelőzően hét (7) nappal korábban kézhez vette.

3. Az Ár
Amennyiben a megrendelés elfogadásának időpontja és a szállítás közötti kivételes körülmények a szerződés gazdasági egyenértékűségét érintik, az eladót árainak emelésére és/vagy a fizetési feltételek módosítására kényszerítik, az eladó köteles a vevőt értesíteni, aki a szerződéstől írásbeli formában az értesítés kézhezvételétől számított hét (14) napon belül elállhat. Amennyiben a vevő ezt elmulasztja, a szerződésre (ford. automatikusan) az újonnan meghatározott feltételek alkalmazandóak. Amennyiben az eladó írásban másképp nem rendelkezik, a fizetéseket a számlázás időpontjától számított harminc (30) napon belül, minden levonás nélkül kell teljesíteni.

4. Szállítás
Eladó a szállításokat lehetőségeihez mérten teljesíti. Amennyiben felek írásban kifejezetten nem rögzítik, az eladó által meghatározott szállítási időpontok kizárólag tájékoztató jellegűek. Vevő nem jogosult a késedelmes szállításra hivatkozással a szerződéstől elállni, az áru átvételét megtagadni, vagy kártérítést követelni. Amennyiben a vevő a szerződésszerű értesítést követően nem veszi át az árut, eladó – a kártérítési jogának fenntartása mellett - jogosult a szerződésszerű teljesítést követelni, vagy a szerződést megszűntnek tekinteni azzal, hogy valamennyi, a vevő által már megfizetett összeg az eladót illeti. A részletekben történő szállítás esetén az egyes részletek teljes vagy részleges nem teljesítése nem befolyásolja a további részszállításokat.

5. A kockázatátvállalás 
Szállítás során bekövetkezett károk - különös tekintettel a csomagolásban keletkezett károk - a vevőt terhelik. A szállítás teljesítésének időpontja - célállomástól függetlenül - minden esetben az az időpont, amikor az áru elhagyja az eladó gyárát vagy raktárát, függetlenül az adásvétel feltételeitől, illetve a szállítás költségviselésének módjától. Azonban azon megrendelések esetében, amelyeknél az INCOTERMS alkalmazandó, az adásvétel idején hatályban lévő INCOTERMS szabályok irányadók. A vevő kötelezettsége a szállítmányozóval szembeni jogérvényesítéséhez szükséges feltételek biztosítása, a szükséges óvintézkedések megtétele a jogviszonyra irányadó (jog)szabályokban meghatározott határidőn belül és feltételeknek megfelelően.

6. Kifogások
Tekintet nélkül az egyéb jótállási kötelezettségekre és/vagy felelősségre, az eladó szavatolja, hogy a termékek megfelelnek az eladó által megjelölt műszaki leírásnak.
a) Az áruk látható hibái vagy a megrendelt áruk valamint a szállítási dokumentumok és a leszállított áruk közötti eltérés miatti kifogásokat - a szállítmányozó társasággal szembeni eljárástól függetlenül - az áruk átvételekor, legkésőbb azonban az átvételt követő 14 (tizennégy) napon belül köteles vevő írásban előterjeszteni.
A vevő köteles valamennyi hivatkozott hibát vagy eltérést igazolnia eladó részére. A vevő köteles eladó részére biztosítani, hogy meggyőződjön a hibák fennállásáról, és megoldást javasoljon. Sem vevő, sem vevő képviseletében eljáró harmadik fél nem akadályozhatja meg eladó ezen pont szerinti jogérvényesítését.
b) Amennyiben a vevő a kézhezvételt követő 14 (tizennégy) napon belül nem ellenőrzi az áru minőségét, vagy az áru ellenőrzését követően azt felhasználja, vagy azt harmadik fél részére értékesíti, úgy az árukban keletkezett, a vevő illetve harmadik fél általi felhasználásból adódó károkért eladót felelősség nem terheli.
c) Vevő nem jogosult kifogást előterjeszteni, amennyiben az árut nem rendeltetésszerűen, illetve nem a hasonló áruk általános rendeltetési céljának megfelelően használják.
d) Amennyiben a vevő által határidőben benyújtott kifogás alapján eladó felelőssége megállapítást nyert, eladó választása szerint jogosult az árut kicserélni vagy annak ellenértékét megtéríteni, amennyiben az adott áru nem megfelelő, vagy láthatóan károsodás érte, további kártalanítás és/vagy kártérítés kizárt. Az eladó kérésére a vevő köteles eladó részére visszaszolgáltatni a kicserélt árut illetve azt, amelynek ellenértékét az eladó megtérítette vevő részére.
e) Vevő – a kifogás előterjesztésétől, annak elbírálásától függetlenül – köteles a vételárat a szerződéses feltételek szerinti határidőben megfizetni.

7. Jogfenntartás
Az eladó az árut a teljes vételárának és valamennyi járulékos költség megfizetéséig tulajdonjog-fenntartással adja el. A kockázatviselés – a tulajdonjog átszállásától függetlenül – az 5. cikkelyben foglaltaknak megfelelően a leszállításkor átszáll a vevőre. Amennyiben a vevő a vételár teljes összegének vagy annak egy részének megfizetésével késedelembe esik, úgy az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a leszállított árut – függetlenül annak helyétől – minden további felszólítás nélkül haladéktalanul visszakövetelje. A vevő ingatlanán (beleértve telephely, raktár) tárolt árut úgy kell tekinteni, mint aminek a számlája nem került kiegyenlítésre. Mindezek alapján vevő nem engedményezhet harmadik félnek semmilyen olyan jogot, mely a végrehajthatóságot kizárja, vagy akadályozza. Az áruk eladónak történő visszaszállításával kapcsolatos minden költség vevőt terheli.
Amennyiben a vevő fizetésképtelen, vagy csődbe került, erről a tudomásjutásától számított 24 órán belül köteles értesítenie eladót, valamint köteles azonnal felhagyni azon áruk értékesítésével, amelyek nem képezik a tulajdonát.
A vevő eladóval szembeni kötelezettségeiért letéteményesként is felelősséggel tartozik. Ennek értelmében vevő köteles eladó részére azon áruk értékét is megfizetni, melyek akár vevőnek fel nem róható okból, akár más módon tűntek el. A vevő az általa raktározott, még ki nem fizetett áruk csomagolását illetve címkézését nem jogosult eltávolítani. A fenti rendelkezések függetlenek az áruk ellenértékének részbeni vagy egészbeni meg nem fizetése miatti igényérvényesítéstől.

8. Nemteljesítés
a) Valamely számla meg nem fizetése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján eladó jogosult valamennyi további szállítást felfüggeszteni, illetve a szerződést a vevő hibájából azonnali hatállyal felmondani, továbbá kártérítést követelni. Amennyiben felek részletfizetésben állapodnak meg, és a vevő nem fizet határidőben, illetve a már leszállított áruval kapcsolatban emel kifogást, úgy az eladó jogosult a részletfizetést visszavonni, és a további szállítmányok vételárának megfizetését előre követelni. Amennyiben a vevő nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, úgy az eladó jogosult a szerződést felmondani, és kártérítést követelni. Amennyiben a vevő késedelmesen fizet (azaz a számlán feltüntetett határidőre nem történik meg a fizetés) úgy – minden további felszólítás nélkül - az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni. A kamatfizetési kötelezettség nem érinti az eladót esetlegesen megillető kártérítési igényeket. Amennyiben valamely összeg a számlán megjelölt fizetési időpontot követően kerül teljesítésre, a késedelemmel kapcsolatos szankciók a 2000. június 29-i 2000/35/EK Irányelvben foglaltaknak megfelelően a számlán megjelölt fizetési időpontot követő naptól számítva, az erre vonatkozó (formális) értesítés megtétele nélkül (automatikusan) esedékes – a kártérítésre vonatkozó igényekre tekintet nélkül. A kamat mértéke az Európai Központi Bank által a mindenkori refinanszírozási műveletei során alkalmazott mértékű kamat plusz 10 (tíz) százalékpontnak felel meg. 
b) Amennyiben a vevő pénzügyi helyzete nem kielégítő, úgy eladó fenntartja a jogot arra, hogy a vételár megfizetését készpénzben követelje, illetve az érvényes ajánlatkérések esetében előzetes fizetést követeljen.
c) Amennyiben az árut a megrendelés vagy a felek megállapodása alapján részletekben szállítják le, úgy valamennyi szállításhoz kapcsolódó számlát az egyes számlákon feltüntetett időpontokban kell megfizetni, és a fizetésre haladék nem adható, amíg valamennyi árut leszállításra nem került.

9. Vis major
Vis major esetén eladó jogosult a szerződéses kötelezettségeitől elállni vagy a teljesítést felfüggeszteni, anélkül, hogy a vevő jogosult lenne jogorvoslattal élni. Vis majornak minősül különösen: a termékek gyártását vagy raktározását ért baleset, a nyersanyagellátás vagy energiaellátás teljes vagy részleges megszakadása, a szállítmányozó, tűz, árvíz, a berendezések elromlása által okozott kár, teljes vagy részleges sztrájk, közigazgatási döntés, harmadik félnek tulajdonítható cselekmény, háború, valamennyi olyan külső esemény, amely késlelteti vagy megakadályozza azt, hogy eladó teljesítse a kötelezettségét, vagy amelynek következtében a teljesítés aránytalanul nagy terhet jelentene az eladó számára.

10. Irányadó jog és illetékesség
A jelen általános szerződési feltételekre és az egyéb kapcsolódó szerződésekre az eladó országában alkalmazandó jog irányadó és azon jog alapján jött létre, kizárva az Egyesült Nemzetek 1980. április 11-i, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyezményét. Valamennyi, a jelen szerződésből származó jogvita esetén eladó székhelye szerinti ország joga irányadó, valamint a jogvita eldöntésére az eladó székhelye szerinti bíróság az illetékes. Amennyiben valamely harmadik fél pert indít a vevővel szemben bármely más bíróságon, úgy a vevő lemond azon jogáról, hogy ezen bíróság előtt eladótól kártérítést követeljen.

 

Panaszügyintézés és kezelés:

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken
tudja bejelenteni:
Levelezési cím: Hardtest Kft., 1214 Budapest Puli stny. 2-4.
. 
Telefonszám:
+361420 8590
Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677