Általános szerződési feltételek és Adatvédelem

Utolsó módosítás 2021.06.30. - Hardtest Kft.

1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alkalmazása

A Vevő az Eladó részére történő ajánlatkéréssel – minden további jognyilatkozat nélkül – elfogadja a mindenkori hatályos ÁSZF-et teljes egészében, függetlenül valamennyi, az Eladó által korábban kiadott dokumentumtól, ideértve minden kiadványt és katalógust, amelyek célja kizárólag a figyelemfelhívás. Az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő feltétel a felek jogviszonyában kizárólag Eladó által kifejezetten írásbeli hozzájárulással történő elfogadása alapján alkalmazható. Valamennyi, a Vevő által javasolt, az ÁSZF-től eltérő feltétel kizárólag abban az esetben válik kötelezővé az Eladóra nézve, ha az Eladó ehhez kifejezetten hozzájárult, függetlenül attól, hogy tudomással bírt-e az adott feltételről.

2. Megrendelések

Akár közvetlenül az Eladónál, akár az Eladó ügynökén vagy képviselőjén keresztül leadott megrendelések, kizárólag az Eladó írásbeli visszaigazolását követően kötelező érvényűek.
A szerződést a jelen általános szerződési feltételek, az Eladó által írásbeli formában elfogadott megrendelés, valamint az Eladótól eredő bármely egyéb, a szerződés tárgyával összefüggő okirat alkotják. A Vevőnek a megrendelés módosításra vagy a megrendelés törlésére, visszavonására vonatkozó kérése az Eladó kifejezett egyetértése esetén jön létre. Bármely ilyen jellegű kérés, igény csak abban az esetben vehető figyelembe, amennyiben azt az Eladó legkésőbb az áruk szállítását megelőzően hét (7) nappal korábban kézhez vette.

A Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért Eladót felelősség nem terheli.

A regisztrációval és/vagy ajánlatkéréssel, illetve hírlevélre történő feliratkozással a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

3. Az Ár

Az árak Forintban vannak megadva és az áfát nem tartalmazzák. 
Amennyiben a megrendelés elfogadásának időpontja és a szállítás közötti kivételes körülmények a szerződés gazdasági egyenértékűségét érintik, az Eladót árainak emelésére és/vagy a fizetési feltételek módosítására kényszerítik, az Eladó köteles a Vevőt értesíteni, aki a szerződéstől írásbeli formában az értesítés kézhezvételétől számított hét (7) napon belül elállhat. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, a szerződésre az újonnan meghatározott feltételek alkalmazandóak. Amennyiben az Eladó írásban másképp nem rendelkezik, a fizetéseket a számlázás időpontjától számított nyolc (8) napon belül, minden levonás nélkül kell teljesíteni.

4. Szállítás

Eladó a szállításokat lehetőségeihez mérten teljesíti. Amennyiben felek írásban kifejezetten nem rögzítik, az Eladó által meghatározott szállítási időpontok kizárólag tájékoztató jellegűek. Vevő nem jogosult a késedelmes szállításra hivatkozással a szerződéstől elállni, az áru átvételét megtagadni, vagy kártérítést követelni. Amennyiben a Vevő a szerződésszerű értesítést követően nem veszi át az árut, Eladó – a kártérítési jogának fenntartása mellett – jogosult a szerződésszerű teljesítést követelni, vagy a szerződést megszűntnek tekinteni azzal, hogy valamennyi, a Vevő által már megfizetett összeg az Eladót illeti. A részletekben történő szállítás esetén az egyes részletek teljes vagy részleges nem teljesítése nem befolyásolja a további részszállításokat.

A Vevő a szállítási címet az áru feladását megelőző munkanapon 12:00 óráig, írásban tudja módosítani.

5. A kockázatátvállalás

Szállítás során bekövetkezett károk – különös tekintettel a csomagolásban keletkezett károk – a Vevőt terhelik. A szállítás teljesítésének időpontja – célállomástól függetlenül – minden esetben az az időpont, amikor az áru elhagyja az Eladó raktárát, függetlenül az adásvétel feltételeitől, illetve a szállítás költségviselésének módjától. Azonban azon megrendelések esetében, amelyeknél az INCOTERMS alkalmazandó, az adásvétel idején hatályban lévő INCOTERMS szabályok irányadók. A Vevő kötelezettsége a szállítmányozóval szembeni jogérvényesítéséhez szükséges feltételek biztosítása, a szükséges óvintézkedések megtétele a jogviszonyra irányadó (jog)szabályokban meghatározott határidőn belül és feltételeknek megfelelően.

6. Kifogások

A Hardtest Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a katalógusban a mindenkori helyes adatok és illusztrációk kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, kép, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő például “0" Ft-os vagy “1" Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. Eladó nem felelős a katalógusban közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő bármilyen kárért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására.

a) Az áruk látható hibái vagy a megrendelt áruk valamint a szállítási dokumentumok és a leszállított áruk közötti eltérés miatti kifogásokat – a szállítmányozó társasággal szembeni eljárástól függetlenül – az áruk átvételekor, legkésőbb azonban az átvételt követő 14 (tizennégy) napon belül köteles Vevő írásban előterjeszteni.

A Vevő köteles valamennyi hivatkozott hibát vagy eltérést igazolnia Eladó részére. A Vevő köteles Eladó részére biztosítani, hogy meggyőződjön a hibák fennállásáról, és megoldást javasoljon. Sem Vevő, sem Vevő képviseletében eljáró harmadik fél nem akadályozhatja meg Eladó ezen pont szerinti jogérvényesítését.

b) Amennyiben a Vevő a kézhezvételt követő 14 (tizennégy) napon belül nem ellenőrzi az áru minőségét, vagy az áru ellenőrzését követően azt felhasználja, vagy azt harmadik fél részére értékesíti, úgy az árukban keletkezett, a Vevő illetve harmadik fél általi felhasználásból adódó károkért Eladót felelősség nem terheli.

c) Vevő nem jogosult kifogást előterjeszteni, amennyiben az árut nem rendeltetésszerűen, illetve nem a hasonló áruk általános rendeltetési céljának megfelelően használják.

d) Amennyiben a Vevő által határidőben benyújtott kifogás alapján Eladó felelőssége megállapítást nyert, Eladó választása szerint jogosult az árut kicserélni vagy annak ellenértékét megtéríteni, amennyiben az adott áru nem megfelelő, vagy láthatóan károsodás érte, további kártalanítás és/vagy kártérítés kizárt. Az Eladó kérésére a Vevő köteles Eladó részére visszaszolgáltatni a kicserélt árut illetve azt, amelynek ellenértékét az Eladó megtérítette Vevő részére.

e) Vevő – a kifogás előterjesztésétől, annak elbírálásától függetlenül – köteles a vételárat a szerződéses feltételek szerinti határidőben megfizetni.

7. Jogfenntartás

Az Eladó az árut a teljes vételárának és valamennyi járulékos költség megfizetéséig tulajdonjog-fenntartással adja el. A kockázatviselés – a tulajdonjog átszállásától függetlenül – az 5. cikkelyben foglaltaknak megfelelően a leszállításkor átszáll a Vevőre. Amennyiben a Vevő a vételár teljes összegének vagy annak egy részének megfizetésével késedelembe esik, úgy az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a leszállított árut – függetlenül annak helyétől – minden további felszólítás nélkül haladéktalanul visszakövetelje. A Vevő ingatlanán (beleértve telephely, raktár) tárolt árut úgy kell tekinteni, mint aminek a számlája nem került kiegyenlítésre. Mindezek alapján Vevő nem engedményezhet harmadik félnek semmilyen olyan jogot, mely a végrehajthatóságot kizárja, vagy akadályozza. Az áruk Eladónak történő visszaszállításával kapcsolatos minden költség Vevőt terheli.

Amennyiben a Vevő fizetésképtelen, vagy csődbe került, erről a tudomásjutásától számított 24 órán belül köteles értesítenie Eladót, valamint köteles azonnal felhagyni azon áruk értékesítésével, amelyek nem képezik a tulajdonát.

A Vevő Eladóval szembeni kötelezettségeiért letéteményesként is felelősséggel tartozik. Ennek értelmében Vevő köteles Eladó részére azon áruk értékét is megfizetni, melyek akár Vevőnek fel nem róható okból, akár más módon tűntek el. A Vevő az általa raktározott, még ki nem fizetett áruk csomagolását illetve címkézését nem jogosult eltávolítani. A fenti rendelkezések függetlenek az áruk ellenértékének részbeni vagy egészbeni meg nem fizetése miatti igényérvényesítéstől.

8. Nemteljesítés

a) Valamely számla meg nem fizetése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján Eladó jogosult valamennyi további szállítást felfüggeszteni, illetve a szerződést a Vevő hibájából azonnali hatállyal felmondani, továbbá kártérítést követelni. Amennyiben felek részletfizetésben állapodnak meg, és a Vevő nem fizet határidőben, illetve a már leszállított áruval kapcsolatban emel kifogást, úgy az Eladó jogosult a részletfizetést visszavonni, és a további szállítmányok vételárának megfizetését előre követelni. Amennyiben a Vevő nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, úgy az Eladó jogosult a szerződést felmondani, és kártérítést követelni. Amennyiben a Vevő késedelmesen fizet (azaz a számlán feltüntetett határidőre nem történik meg a fizetés) úgy – minden további felszólítás nélkül – az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni. A kamatfizetési kötelezettség nem érinti az Eladót esetlegesen megillető kártérítési igényeket. Amennyiben valamely összeg a számlán megjelölt fizetési időpontot követően kerül teljesítésre, a késedelemmel kapcsolatos szankciók a 2000. június 29-i 2000/35/EK Irányelvben foglaltaknak megfelelően a számlán megjelölt fizetési időpontot követő naptól számítva, az erre vonatkozó (formális) értesítés megtétele nélkül (automatikusan) esedékes – a kártérítésre vonatkozó igényekre tekintet nélkül. A kamat mértéke az Európai Központi Bank által a mindenkori refinanszírozási műveletei során alkalmazott mértékű kamat plusz 10 (tíz) százalékpontnak felel meg.

b) Amennyiben a Vevő pénzügyi helyzete nem kielégítő, úgy Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a vételár megfizetését készpénzben követelje, illetve az érvényes ajánlatkérések esetében előzetes fizetést követeljen.

c) Amennyiben az árut a megrendelés vagy a felek megállapodása alapján részletekben szállítják le, úgy valamennyi szállításhoz kapcsolódó számlát az egyes számlákon feltüntetett időpontokban kell megfizetni, és a fizetésre haladék nem adható, amíg valamennyi árut leszállításra nem került.

9. Vis major

Vis major esetén Eladó jogosult a szerződéses kötelezettségeitől elállni vagy a teljesítést felfüggeszteni, anélkül, hogy a Vevő jogosult lenne jogorvoslattal élni. Vis majornak minősül különösen: a termékek gyártását vagy raktározását ért baleset, a nyersanyagellátás vagy energiaellátás teljes vagy részleges megszakadása, a szállítmányozó, tűz, árvíz, a berendezések elromlása által okozott kár, teljes vagy részleges sztrájk, közigazgatási döntés, harmadik félnek tulajdonítható cselekmény, háború, valamennyi olyan külső esemény, amely késlelteti vagy megakadályozza azt, hogy Eladó teljesítse a kötelezettségét, vagy amelynek következtében a teljesítés aránytalanul nagy terhet jelentene az Eladó számára.

10. Irányadó jog és illetékesség

A jelen általános szerződési feltételekre és az egyéb kapcsolódó szerződésekre az Eladó országában alkalmazandó jog irányadó és azon jog alapján jött létre, kizárva az Egyesült Nemzetek 1980. április 11-i, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyezményét. Valamennyi, a jelen szerződésből származó jogvita esetén Eladó székhelye szerinti ország joga irányadó, valamint a jogvita eldöntésére az Eladó székhelye szerinti bíróság az illetékes. Amennyiben valamely harmadik fél pert indít a Vevővel szemben bármely más bíróságon, úgy a Vevő lemond azon jogáról, hogy ezen bíróság előtt Eladótól kártérítést követeljen.


Panaszügyintézés és kezelés:

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: Hardtest Kft., 1214 Budapest Puli stny. 2-4..
Telefonszám:+361420 8590
Email cím: info@meroeszkozbolt.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

Adatvédelmi tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

A Hardtest Kft. elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen dokumentum (továbbiakban „Adatkezelési tájékoztató”) ismerteti, hogy társaságunk hogyan használja fel az Önre vonatkozó, illetve Öntől gyűjtött és kapott személyes adatokat.

1.Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kezeljük.
 • b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

 • a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?

A Társaságunk székhelye: 1214 Budapest, Erdősor u 167.

A Társaságunk telephelye: 1214 Budapest, Puli sétány 2-4.

Postacímünk: 1214 Budapest, Puli sétány 2-4.

A Társaságunk honlapja: www.meroeszkozbolt.hu, www.hardtest.hu

Telefonszámunk: 06 1 420 8590

E-mail címünk: info@hardtest.hu

Adószámunk: 12347812-2-43

Cégjegyzékszámunk: 01-09-669683

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Kamarai tagságunk: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Web-Server Kft., 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1/5., info@web-server.hu

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység          megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Nyilvántartási szám

Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása

értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

hozzájárulás

teljes név,

e-mail cím,

egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, stb.

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

folyamatban

         

Ügyintézés, panasz

észrevételre, panaszra válaszadás  

jogi kötelezettség

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • egyéb személyes üzenet

5 évig

·          

Hírlevél szolgáltatás

Cél:

 • kapcsolattartás,
 • Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük, rendezvényekre és tanfolyamokra való meghívás

hozzájárulás

 • teljes név,
 • e-mail cím,
 • egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, stb.

hírlevélről történő leiratkozásig

folyamatban

Üzleti ajánlat adása

az Ön vásárlói igénye alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból. Önt megkereshetjük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk

jogos érdek

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • telephely
 • egyéb nem kötelezően megadható adatok, pl. érdeklődési kör, beosztás, részleg, fax szám, mobiltelefonszám

törlés kéréséig

 

Nyereményjáték

Cél:

 • a Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával
 • vásárlók elégedettségének növelése
 • hozzájárulás
 • jogi kötelezettség

a nyereményjátéktól függően:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám

törlés kéréséig

·          

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha saját maguk iratkoznak fel hírlevelünkre, ajánlatot kérnek, illetve adott esetben, ha nyereményjátékban szeretnének részt venni.

A regisztráció, ajánlatkérés illetve hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@hardtest.hu e-mail címen, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat legfeljebb 1 hónapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

 1. Mit kell tudni még a weboldalunkon történő adatkezeléséről?

 A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a hírlevél feliratkozás, illetve a társaságunkkal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
 • a reisztráció törlése

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 1. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

 Ön a hírlevélre történő regisztráció során tett nyilatkozatával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból –  30 napos határidővel vállaljuk.

 1. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunkon.

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait.

 Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 20 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.hardtest.hu weboldalon történik.

2021.06.30